Prečo a ako separovať

Správne triedenie – separovanie odpadov zabezpečuje čistejšie životné prostredie, šetrí prírodné zdroje surovín,
redukuje množstvo odpadu na skládke.
Všetci sa podieľame na produkovaní odpadu, ktorý sa z našich domácností dostáva na skládky. Na skládkach sa
medzi komunálnym odpadom nachádza i taký, ktorý by sa po úpravách dal využiť ako zdroj druhotných surovín.
Separovaný zber zabezpečuje, aby sa jednotlivé druhy mohli opäť zužitkovať.
Separácia je podľa zákona o odpadoch povinná pre všetkých pôvodcov odpadov t. j. každého z nás. Separácia
nevyrieši problém s odpadmi, ale môže pomôcť zmierniť dopad ľudskej aktivity na životné prostredie.
Separovať odpad je jednoduché. Princípom je rozdelenie odpadu na základe materiálu t.j. rozoznať plastovú
fľašu od sklenej.
Zmyslom separácie odpadu je získanie materiálu vhodného na recykláciu tzv. druhotnej suroviny, ktorá nahrádza
v procese výroby primárne suroviny získané priamo z prírody. Využívanie druhotných surovín šetrí primárne
zdroje, znižuje zaťaženie krajiny ťažbou, šetrí energiu, obmedzuje tvorbu skleníkových plynov.
V porovnaní s klasickým skládkovaním je separácia odpadov náročnejšia na množstvo pracovníkov. Celý systém
separovaného zberu od prvotného zvozu,  roztriedenia, zlisovania , recykláciu až po výrobu nových produktov
vytvára veľké množstvo pracovných miest a podnikateľských aktivít.
AKO SEPAROVAŤ
Presný spôsob separácie vo vašej obci je uvedený vo všeobecne záväznom nariadení obce- VZN. Uplatňuje sa princíp rozdelenia zberných nádob, vriec podľa farby:
Žltá – plasty: PET fľaše od nápojov , kelímky, sáčky, fólie 
NEVHADZUJE SA: obaly z cukríkov, znečistené obaly od nápojov, olejov, nebezpečných látok, obaly z PVC, vlna, gumené hračky, odevy, obuv
Modrá – papier: papier, kartón, časopisy, letáky, papierové obaly
NEVHADZUJE SA: mokrý, mastný alebo znečistený papier, použité plienky a hygienické potreby
Zelená – sklo:  nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené nádoby, tabuľové sklo,
NEVHADZUJE SA: porcelán, keramika, auto sklo, zrkadlá
Červená – kovy: obaly z kovov, konzervy, nápojové plechovky
NEVHADZUJE SA: kovové obaly kombinované s iným obalom ( zubné pasty)
Prečo separovať komunálny odpad - leták
Copyright © 2021  · Ján Čalovka  · E-mail: jcalovka@gmail.com