Separovaný zber pre podnikateľov

Podnikateľské subjekty podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch musia separovať jednotlivé zložky
komunálneho odpadu. Papier, plasty, sklo, kovové obaly a VKM sú základné komodity separovaného zberu, ktoré
zbiera Združenie obcí pre separovaný zber ,, TATIAR“.
V súčasnej dobe neexistujú prekážky pre žiadneho podnikateľa, aby sa zapojil do separovaného zberu a tým  si
splnil povinnosť zákona o odpadoch.
Združenie obcí pre separovaný zber,, TATIAR“ pripravilo tieto možnosti zapojenia sa:
1. Odber vriec  od podnikateľov - podnikatelia, ktorý produkujú menšie množstvo druhotných surovín, budú do
systému zapojený prostredníctvom vriec. Podnikateľom sa na základe uzatvorenej zmluvy poskytnú zberné
vrecia na tie suroviny, ktoré sa v danej prevádzke produkujú a podľa rozsahu produkcie bude dohodnutý aj
harmonogram odberov.
2. Kontajnerový spôsob - podnikatelia, ktorí produkujú menšie množstvo druhotných surovín sa môžu
rozhodnúť pre využitie kontajnerov. Na základe individuálnych dohôd o finančných a materiálnych tokoch sa
dohodne spôsob zabezpečenia kontajnera do prevádzky podnikateľa.
3. Odber od podnikateľa - podnikatelia, ktorí produkujú pravidelne veľké množstvo druhotných surovín
uzatvoria zmluvu o odbere a ten sa uskutoční v dohodnutých intervaloch.

Zmluvy
V uzatváraných zmluvách sa dohodne :
a) druh separovaných zložiek
b) spôsob zapojenia sa do separovaného zberu
c) miesto zhromažďovania a harmonogram odberu
d) úhrada nákladov spojených so zapojením do systému
e) spôsob odberov ( pri odbere bude zaevidovaný počet odobratých vriec, resp. bude zistená váha odobratej
suroviny a na základe týchto informácií bude podnikateľovi vystavené potvrdenie o odbere druhotnej
suroviny)

Podnikatelia, ktorí sa rozhodnú zapojiť do zberu vrecovým, alebo kontajnerovým spôsobom budú mať
harmonogram zvozu odpadu v súlade s harmonogramom zvozu u obyvateľov a ostatnými podnikateľmi.
Podnikatelia, ktorí sa rozhodnú zaviesť separovaný zber môžu zavolať na tel. č. 036/6393226,
alebo prísť osobne na adresu: Čierne blato č. 38 Pukanec 

Združenie obcí pre separovaný zber ,,TATIAR“
PDr. Janette Brnáková, riaditeľka združenia
Copyright © 2021  · Ján Čalovka  · E-mail: jcalovka@gmail.com